Ģimenes un mantojuma tiesības

Advokāts sniedz juridisko palīdzību dažādos ģimenes tiesību jautājumos: laulības šķiršanas lietas, laulāto mantisko attiecību kārtošana, laulību līgumu izstrāde, laulāto mantas sadale, uzturlīdzekļu piedziņa, saskarsmes tiesību noteikšana, adopcija, paternitātes noteikšana u.c.

J.Mucenieks ir guvis ievērojamu pieredzi ģimenes tiesību un mantojuma lietu kārtošanā, testamentu un mantošanas līgumu izstrādē, mantojuma strīdu risināšanā, mantojuma sadalē. Advokāts sniedz profesionālas konsultācijas, sagatavo nepieciešamos dokumentus, kā arī pārstāv klientus tiesvedību procesos par ģimenes un mantojuma tiesību jautājumiem. Advokāts pārstāv klientu intereses bāriņtiesās un citās institūcijās.

Advokāts:

1) sagatavo un iesniedz pretenzijas par strīda risināšanu ārpustiesas kārtībā;

2) iepazīstas ar lietas materiāliem;

3) vāc un izprasa pierādījumus no kompetentajām institūcijām;

4) sagatavo nepieciešamos dokumentus konkrētā jautājuma risināšanai tiesā;

5) pārstāv klienta pozīciju tiesvedības procesos;

6) pārsūdz tiesas spriedumus.

***

PIETEIKTIES
uz konsultāciju pie advokāta:

+371 26181700

***