Darba tiesības

Advokāts sniedz juridisko palīdzību darba devējiem un darbiniekiem par darba tiesību jautājumiem: darba līgumu izstrāde, darba tiesiskās attiecības regulējošo noteikumu izstrāde, darba strīdu risināšana, darba tiesisko attiecību izbeigšana, prasības par atjaunošanu darbā, kā arī juridiskā palīdzība par citiem darba tiesību jautājumiem.

J.Mucenieks ir ieguvis lielu pieredzi darba tiesību jautājumu risināšanā, īpaši specializējoties darbinieku tiesību un interešu aizstāvības realizēšanā.

Tāpat advokāts sniedz profesionālas konsultācijas, sagatavo nepieciešamos dokumentus, kā arī pārstāv klientus tiesvedību procesos par darba tiesību jautājumiem.

Advokāts:

1) sagatavo un iesniedz pretenzijas par strīda risināšanu ārpustiesas kārtībā;

2) iepazīstas ar lietas materiāliem;

3) vāc un izprasa pierādījumus no kompetentajām institūcijām;

4) sagatavo nepieciešamos dokumentus konkrētā jautājuma risināšanai tiesā;

5) pārstāv klienta pozīciju tiesvedības procesos;

6) pārsūdz tiesas spriedumus.