Fizisko personu datu aizsardzība

Advokāts sniedz juridisko palīdzību fizisko personu datu aizsardzības jautājumu jomā.

Advokāts sagatavo nepieciešamos dokumentus, lai tiktu nekavējoties novērsti fizisko personu datu aizsardzības pārkāpumi.

Advokāts pārstāv klientu intereses Datu valsts inspekcijā, tiesā, prokuratūrā  un citās institūcijās, kuru kompetencē ir vērtēt fizisku personu datu aizsardzību.

Advokāts:

1) sagatavo un iesniedz pretenzijas par strīda risināšanu ārpustiesas kārtībā;

2) iepazīstas ar lietas materiāliem;

3) vāc un izprasa pierādījumus no kompetentajām institūcijām;

4) sagatavo nepieciešamos dokumentus konkrētā jautājuma risināšanai tiesā;

5) pārstāv klienta pozīciju tiesvedības procesos;

6) pārsūdz tiesas spriedumus.