Zaudējumu atlīdzības un parādu piedziņas lietas

Advokāts sniedz juridisko palīdzību zaudējumu atlīdzības un parādu piedziņas procesos, kā arī jautājumos par nodarītā morālā kaitējuma atlīdzināšanu. J.Mucenieks piedāvā netradicionālus juridiskos risinājumus, lai maksimāli aizsargātu klientu materiālās intereses. Advokāts sagatavo nepieciešamos dokumentus tiesvedībai un pārstāv klientus tiesvedību procesos, ja ārpustiesas ceļā nav iespējams panākt klientam labvēlīgu risinājumu.

Advokāts:

1) sagatavo un iesniedz pretenzijas par strīda risināšanu ārpustiesas kārtībā;

2) iepazīstas ar lietas materiāliem;

3) vāc un izprasa pierādījumus no kompetentajām institūcijām;

4) sagatavo nepieciešamos dokumentus konkrētā jautājuma risināšanai tiesā;

5) pārstāv klienta pozīciju tiesvedības procesos;

6) pārsūdz tiesas spriedumus.