Pārstāvība civillietās

Advokāts sniedz juridisko palīdzību civilprocesos visās tiesu instancēs, kā arī šķīrējtiesās. J.Mucenieka pieredze tiesās izskatāmajās civillietās aptver visplašāko civiltiesību jautājumu loku (ģimenes un mantojuma tiesības, darba tiesības, parādu piedziņa, īpašuma strīdi, pacientu tiesības u.c.).

Advokāts:

1) sagatavo un iesniedz pretenzijas par strīda risināšanu ārpustiesas kārtībā;

2) iepazīstas ar lietas materiāliem;

3) vāc un izprasa pierādījumus no kompetentajām institūcijām;

4) sagatavo nepieciešamos dokumentus konkrētā jautājuma risināšanai tiesā;

5) pārstāv klienta pozīciju tiesvedības procesos;

6) pārsūdz tiesas spriedumus.